Privacyverklaring De Levensweg

De Levensweg vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten en relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. De Levensweg wil daarnaast open zijn over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Daarom vindt u hieronder een toelichting. Voorop staat dat De Levensweg zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die de Levensweg verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die je afneemt:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die De Levensweg verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contact formulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Verwerkingsdoelen

De Levensweg verwerkt persoonsgegevens voor de onderstaande bedrijfsdoelen:

 • Om jouw aanvraag af te handelen nadat je een dienst hebt afgenomen.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
 • Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.

Gegevens worden niet automatisch voor alle doelen tegelijkertijd gebruikt. De Levensweg gaat zorgvuldig om met ieders privacy. Daarom let De Levensweg scherp op goede naleving van de privacywetgeving.

Hoe lang De Levensweg persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Wanneer wij bijvoorbeeld uw verjaardag of jubileum weten dan sturen wij u het volgende jaar bijvoorbeeld een nieuw aanbod voor onze diensten. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen via het contact formulier.

Vragen, klachten of geschillen

Iedereen die vragen heeft over de bescherming van persoonsgegevens, kan contact opnemen via het contactformulier op de website van De Levensweg.

Eindverantwoordelijkheid

Eindverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens binnen De Levensweg (‘Verantwoordelijke’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens), zijn de Vennoten.

Contactgegevens
De Levensweg
Tom Bent
Tel: 06-39181933
Batalaan 1B
5684 ZK Best

Ingeschreven in het Handelsregister (Kamer van Koophandel) onder nummer 63479117

Delen van persoonsgegevens door De Levensweg met derden

We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Website en cookies

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website voor je te optimaliseren. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie en aanbiedingen voor onze klanten op de site te zetten. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van je opgenomen zonder dat je daarmee hebt ingestemd.
Bij bezoek aan de De Levensweg-website wordt een tijdelijk bestandje (‘cookie’) op de harde schijf van je computer geplaatst. Een cookie bevat geen identificerende gegevens en worden alleen toegepast om het gebruik van de De Levensweg-site gemakkelijker te maken. Als je hier geen prijs op stelt, kun je via je webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) het gebruik van cookies blokkeren. De meeste onderdelen van onze website blijven dan leesbaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Levensweg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via het contact formulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe De Levensweg persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via het contact formulier.

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met 2-factor authentication.
 • Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord.
 • Alle medewerkers De Levensweg die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.
 • DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Best, april 2018